Termeni și condiții legale

Site-ul www.alfasign.ro; (numit în continuare „Site-ul”) este deţinut şi folosit de SC ALFATRUST CERTIFICATION S.A. (numit în continuare “AlfaTrust”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, tr.8, et.9, cod postal 010073, Sector 1, Bucureşti, înregistrată ca operator de date cu caracter personal în baza notificării nr.18195/18.11.2010.

Scopul Site-ului este de oferi utilizatorilor informaţii în legătură cu profilul societăţii, partenerii săi contractuali, serviciile şi produsele oferite de AlfaTrust, politicile şi practicile societăţii în derularea activităţii.

VĂ RUGAM SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE A SITE-ULUI!

Prin conectarea la Site, sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile de utilizare, care vor putea fi modificate ulteriror în mod unilateral de către AlfaTrust fără necesitatea notificării prelabile. În consecinţă, va trebui să citţi Termeni şi Condiţiile de utilizare a Site-ului afişate la secţiunea Termeni si conditii legale (http://www.alfasign.ro/termeni-si-conditii-legale) cât mai des cu putinţă

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ASUPRA CONŢINUTULUI

Toate materialele expuse pe Site sunt în proprietatea AlfaTrust şi sunt protejate de legislaţia naţională în materia proprietăţii intelectuale, a drepturilor de autor, a mărcilor şi indicaţiilor geografice, precum şi de convenţiile internaţionale aplicabile. Fără acordul expres şi prealabil al AlfaTrust, nu aveţi permisiunea de a copia, vinde, altera, republica, afişa, distribui sau folosi în orice fel, parţial sau integral, materialul afişat pe Site, în special a programelor software utilizate de AlfaTrust în derularea activităţii.

Materialul afişat pe site este disponibil doar pentru uzul personal al Utilizatorilor, repsectiv pentru vizualizarea informaţiilor sau efectuarea de comenzi pentru serviciile şi produsele oferite de AlfaTrust, fără a putea fi folosite în scop comercial de către Utilizatori.

Utilizatorul se angajează să nu altereze, să dezactiveze sau să afecteze în orice fel măsurile de securitate ale Site-ului sau orice alte elemente menite a restrânge accesul nepermis la conţinutul Site-ului.

AlfaTrust îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adnota sau şterge în totalitate sau parţial conţinutul Site-ului în orice moment şi în mod discreţionar fără a fi necesară obţinerea acordului unui terţ. De asemenea, AlfaTrust va putea restricţiona integral sau parţial accesul Utilizatorilor la materialele expuse pe Site.

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

a – Date cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal ale Utilizatorilor vor fi colectate şi prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora.

“Datele cu caracter personal” se referă la informaţiile furnizate de Utilizatori care se referă la nume, prenume, vârstă sau alte atribute de identificare ale persoanei, furnizate în mod voluntar de către Utilizator sau prelucrate cu ocazia utilizării Site-ului.

“Prelucrarea datelor cu caracter personal” se referă la orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugere.

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor nu vor fi dezvăluite terţilor fără acordul prelabil al Utilizatorilor cu excepţia situaţiilor în care dezvăluirea va constitui o obligaţie legală a AlfaTrust sau când dezvăluirea are ca scop apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale AlfaTrust.

Utilizatorul se angajează să nu altereze, să dezactiveze sau să afecteze în orice fel măsurile de securitate ale Site-ului sau orice alte elemente menite a restrânge accesul nepermis la conţinutul Site-ului.

AlfaTrust îşi rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adnota sau şterge în totalitate sau parţial conţinutul Site-ului în orice moment şi în mod discreţionar fără a fi necesară obţinerea acordului unui terţ. De asemenea, AlfaTrust va putea restricţiona integral sau parţial accesul Utilizatorilor la materialele expuse pe Site.

Utilizatorul este responsabil pentru acurateţea şi veridicitatea datelor furnizate către AlfaTrust.

Prin accesarea Site-ului, Utilizatorul consimte ca AlfaTrust să prelucreze datele cu caracter personal furnizate în scopul de a furniza produse sau servicii ce se circumscriu activităţii AlfaTrust sau informaţii cu privire la acestea, în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora şi ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

În prealabil, Utilizatorul va fi informat asupra datelor necesar a fi furnizate şi asupra consecinţelor refuzului de furnizare a acestora.

În cazul serviciilor oferite în parteneriat cu alte persoane ce presupun prelucrarea de date cu caracter personal, AlfaTrust va informa în prealabil Utilizatorul cu privire la acest aspect, precum şi asupra posibilităţii de a se opune acestei prelucrări.

Prin furnizarea voluntară a unor date cu caracter personal şi acceptarea Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare a Site-ului, Utilizatorul consimte ca datele furnizate să fie prelucrate de AlfaTrust în următoarele scopuri:

- Stocarea datelor Utilizatorului pe o perioadă rezonabilă pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi respectarea legislaţiei în vigoare;

- Contactarea Utilizatorului în legătură cu informaţii despre serviciile si produsele oferite de AlfaTrust şi aplicaţiile acestora:

- Promovarea produselor prin orice mijloc de comunicare (SMS, e-mail, broşuri, etc.) incluzând dar fără a se limita la contactarea Utilizatorului prin mijloace automate care nu necesită intervenţia omului;

- Transferul datelor către partenerii contractuali ai AlfaTrust, chiar dacă serverele acestora sunt situate în afara ţării;

- Comunicarea datelor către persoanele împuternicite ale AlfaTrust pentru desfăşurarea oricărei activităţi menţionate în Termenii şi Condiţiile Site-ului.

De asemenea, prin consimţirea transferului datelor cu caracter personal către partenerii contractuali ai AlfaTrust, Utilizatorul înţelege si acceptă posibilitatea ca aceştia să aibă reguli de securitate diferite faţă de AlfaTrust.

Utilizatorul va beneficia în totalitate de drepturile prevăzute în Legea nr.677/2001 şi va avea în orice moment dreptul de acces şi de intervenţie asupra datelor şi de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, va avea dreptul de a se opune în scris prelucrării datelor sale cu caracter personal prin formularea unei cereri în acest sens la adresa de corespondenţă a AlfaTrust din Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, tr.8, et.7, cod postal 010073, Sector 1, Bucureşti sau prin e-mail la adresa office@alfasign.ro

b – Date agregate

“Datele agregate” sunt date statistice sau demografice publice si neconfidenţiale şi constau în datele oferite de către Utilizator care nu conţin elemente de identificare ale persoanei sau alte informaţii asimilate datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001.

AlfaTrust se va putea folosi de aceste date fără restricţii şi le va putea transfera în mod discreţionar către terţi şi, în nici un caz, nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor care au generat colectarea datele agregate.

c – Cookies

Aplicaţiile „cookies” sunt utilizate pentru a creşte viteza de acces pe Site. “Cookie” constă intr-o fracţiune de informaţie trimisă de pe Site pe calculatorul Utilizatorului cu ajutorul căreia vor putea fi identificate mai rapid preferinţele personale ale Utilizatorului. Folosirea aplicaţiilor “cookie” constituie o procedura standard şi este utilizată în mod uzual în administrarea site-urilor.

Aplicaţiile “cookies” nu vor permite AlfaTrust prelucrarea adresei de e-mail sau a oricărei alte date cu caracter personal si folosirea cookie-urilor este un standard actual la multe dintre site-urile importante pe care le vizitaţi. Aplicaţiile cookies vor putea fi dezactivate prin schimbarea setărilor browser-ului, însă această măsură va duce la încetinirea vitezei de navigare pe Site sau chiar la restricţionarea accesului.

SECURITATEA DATELOR

În funcţie de tipul produsului sau serviciului pentru care optează, accesul Utilizatorului va fi protejat prin condiţionarea accesului de introducerea unui nume de utilizator si a unei parole. AlfaTrust va depune toată diligenţa pentru a asigura un înalt standard de securitate al datelor furnizate de Utilizatori în conformitate cu Codul de Politici şi Practici al AlfaTrust şi legislaţia internă şi internaţională în vigoare.

Utilizatorul acceptă posibilitatea ca Site-ul să conţină hypeperlink-uri ce direcţionează către alte site-uri ce aparţin şi/sau sunt administrate de alte persoane decât AlfaTrust şi înţelege că AlfaTrust nu va răspunde pentru conţinutul, securitatea sau protecţia datelor cu caracter personal oferite de aceste site-uri, astfel încât accesul pe aceste site-uri se va realiza la iniţiativa şi pe propriul risc al Utilizatorului, iar AlfaTrust nu va răspunde pentru eventualele prejudicii rezultate din schimburi de informaţii, relaţii comerciale sau alte raporturi ale Utilizatorului ca urmare a accesării hyperlink-ului.

CERINŢE TEHNICE ŞI ACCESUL LA SITE

Utilizatorul acceptă că accesul la Site şi la serviciile şi produsele AlfaTrust va fi condiţionat în mod obiectiv de conexiunea la internet şi dotările hardware şi software utilizate de fiecare Utilizator.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizatorul va fi singurul responsabil de utilizarea Site-ului şi serviciilor oferite de AlfaTrust. AlfaTrust nu garantează Utilizatorii pentru calitatea materialului afişat pe Site, calitatea serviciilor oferite prin intermediul Site-ului sau pertinenţa şi utilitatea informaţiilor oferite în raport de aşteptările Utilizatorilor. AlfaTrust nu va putea fi ţinută responsabilă pentru eventualele defecţiuni ale Site-ului şi/sau ale aparaturii şi/sau programelor utilizate pentru accesarea Site-ului. AlfaTrust nu va răspunde pentru eventualele pierderi de informaţii rezultate din accesarea şi/sau navigarea Site-ului, pentru acurateţea informaţiilor obţinute prin intermediul Site-ului, precum nici pentru eventualele stricăciuni aduse de aplicaţiile virus transmise prin Site.

De asemenea, AlfaTrust nu va răspunde pentru eventualele prejudicii sau beneficii nerealizate înregistrate de Utilizatori ca urmare directă sau indirectă a utilizării Site-ului.

Utilizatorul se angajează să suporte orice cost sau prejudiciu înregistrat de AlfaTrust ca urmare directă sau indirectă a utilizării necorespunzătoare a Site-ului.

LEGEA APLICABILĂ

Prezentele Termeni şi Condiţii se vor supuse legii române, iar eventualele litigii vor fi de competenţa exclusivă a instanţelor din Bucureşti.

În situaţia în care orice prevedere a prezentelor Termeni şi Condiţii va fi anulată sau lipsită de efecte prin hotărârea unei instanţe judecătoreşti, nu va fi afectată valabilitatea celorlalte prevederi acestea producând în continuare efectele juridice specifice

Omisiunea AlfaTrust de a exercita orice drept reglementat de prezentele Termeni şi Condiţii nu va fi calificat ca o tranzacţie sau renunţare la drept în lipsa unei stipulaţii scrise prin care AlfaTrust exprima în mod neechivoc această intenţie.